Moje propozycje.


13. W sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia
w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku.

Podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 28 lutego 2013 r. złożyłem do Rady Miejskiej w Kamieńsku wniosek następującej treści:
Wnioskuję o zmniejszenie opłaty za świadczenia w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku przekraczające 5 godzin dziennie z kwoty 1,20 zł do kwoty 0,50 zł za każdą godzinę.
Rada Miejska odrzuciła mój wniosek i ustaliła opłatę w wysokości 1,20 zł.

12. W sprawie nadania nazwy ulicy w Kamieńsku.

W dniu 23 lutego 2012 r. zwróciłem się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kamieńsku, następującej treści:
Wnioskuję o nadanie nazwy drodze położonej w Kamieńsku oznaczonej nr działki 53/12 i 54/1 obręb 7, łączącej ulice: Sportowa i Wojska Polskiego - ulica ppor. Stanisława Ciesiołkiewicza.

11. W sprawie nadania nazwy ulicy w Kamieńsku.

W dniu 23 lutego 2012 r. zwróciłem się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kamieńsku, następującej treści:
Wnioskuję o nadanie nazwy drodze położonej w Kamieńsku oznaczonej nr działki 56/34 obręb 7, łączącej ulice: Sportowa i Wojska Polskiego - ulica kpt. Tadeusza Rudnego.

10. W sprawie zmiany w Statucie Gminy Kamieńsk.

Podczas XV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 30 listopada 2011 r. zwróciłem się z wnioskiem do Rady Miejskiej w Kamieńsku, następującej treści:
Wnioskuję o to, aby inicjatywę uchwałodawczą posiadał każdy z radnych.
Rada Miejska w Kamieńsku odrzuciła mój wniosek.

9. W sprawie budowy chodnika w Gałkowicach Starych.

Podczas XV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 30 listopada 2011 r. burmistrz Pawłowski wystapił z propozycją przeznaczenia kwoty 60 000 zł. na zakup samochodu osobowo - dostawczego. W związku z tym złożyłem do burmistrza Pawłowskiego wniosek następującej treści:
Wnioskuję o przekazanie powyższej kwoty tj. 60 000 zł. na budowę chodnika w Gałkowicach Starych.
Burmistrz Pawłowski nie poparł mojego wniosku.

8. W sprawie budowy chodnika w Gałkowicach Starych.

Podczas XIV sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 2 listopada 2011 r. burmistrz Pawłowski wystapił z propozycją przeznaczenia kwoty 50 000 zł. jako dotacji dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku i 8 000 zł. jako dotacji dla Wojewódzkiej Komendy Policji w Łodzi. W związku z tym złożyłem do burmistrza Pawłowskiego wniosek następującej treści:
Wnioskuję o przekazanie powyższej kwoty tj. 58 000 zł. na budowę chodnika w Gałkowicach Starych.
Burmistrz Pawłowski odrzucił mój wniosek.

7. W sprawie wysokości czesnego w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku.

Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 27 czerwca 2011 r. złożyłem do Rady Miejskiej w Kamieńsku wniosek następującej treści:
Wnioskuję o ustalenie czesnego w Publicznym Przedszkolu w Kamieńsku w wysokości 10 zł. miesięcznie od jednego dziecka .
Rada Miejska odrzuciła mój wniosek i ustaliła czesne w wysokości ok. 60 zł.


Publiczne Przedszkole w Kamieńsku.

6. W sprawie położenia wyprawy na świetlicy w Gałkowicach Starych.

Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 27 czerwca 2011 r. burmistrz Pawłowski wystapił z propozycją przeznaczenia kwoty 200 000 zł. na termomodernizację budyku Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. W związku z tym złożyłem do burmistrza Pawłowskiego wniosek następującej treści:
Wnioskuję o zdjęcie kwoty 100 000 zł. z termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Kamieńsku i przeznaczenie jej na położenie wyprawy na świetlicy w Gałkowicah Starych.
Burmistrz Pawłowski odrzucił mój wniosek.


Urząd Miejski w Kamieńsku.


Świetlica w Gałkowicach Starych.

5. W sprawie objęcia opieką rodziny pogorzelców.

Podczas IX sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 27 czerwca 2011 r. złożyłem do burmistrza Pawłowskiego wniosek następującej treści:
Wnioskuję o zdjęcie kwoty 12 000 zł. z monitorowania Placu Wolności w Kamieńsku i przeznaczenie jej na opiekę socjalną nad rodziną pogorzelców.
Burmistrz Pawłowski odrzucił mój wniosek.


Budynek po byłym internacie przy ZSP w Kamieńsku, w który mieszkają rodziny pogorzelców.

4. W sprawie budowy chodnika w Gałkowicach Starych.

Podczas VII sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 9 maja 2011 r. złożyłem do burmistrza Pawłowskiego wniosek następującej treści:
Ponieważ niedawno zarządzeniem burmistrza, zdjął Pan kwotę 40 000 zł. z budowy chodnika w Gałkowicach Starych, w związku z tym wnioskuję żeby planowane zwiększenie na administrację publiczną w kwocie 57 000 zł. przeznaczyć na budowę chodnika w Gałkowicach Starych.
Burmistrz Pawłowski nie spełnił mojego wniosku, zamiast przeznaczać środki na inwestycje, wydaje je na zbędne etaty w administracji (utworzył już 3 zbędne stanowiska).


Burmistrz Pawłowski o budowie chodnika w Gałkowicach Starych.


3. W sprawie nadania nazwy ulicy w Gorzędowie.

Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku w dniu 29 marca 2011 r. zaproponowałem nadanie nazwy - Konspiracyjnego Wojska Polskiego dla ulicy w Gorzędowie, jednak radni (burmistrza Pawłowskiego) nadali tej ulicy nic nie znaczącą nazwę - Leśna.


Konspiracyjne Wojsko Polskie.

2. W sprawie termomodernizacji budynku sali gimnastycznej
przy ZSP w Kamieńsku.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku zaproponowałem przeniesienie kwoty 50 000 zł. - planowanej na termomodernizację budynku sali gimnastycznej przy ZSP w Kamieńsku - na rozpoczęcie rozbudowy tej małej salki, nie spełniającej swojej roli dla młodzieży ponadgimnazjalnej. Burmistrz Pawłowski nie zgodził się na proponowaną zmianę.


Budynek sali gimnastycznej przy ZSP w Kamieńsku.

1. W sprawie budowy drogi.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Kamieńsku zaproponowałem przeniesienie kwoty 40 000 zł. - planowanej na budowę ulicy ks. bp Zdzitowieckiego w Kamieńsku, przy której posadowione są 2 domy (w tym 1 zamieszkały) - na budowę ulicy Legionistów, Przerębskiego, płk Józefa Mularczyka przy których od kilku lat stoi kilkanaście zamieszkałych domów. Burmistrz Pawłowski nie zgodził się na proponowaną zmianę.


Ulica ks.bp Stanisława Zdzitowieckiego.


Ulica Legionistów.


Ulica Mikołaja Przerębskiego.


Grzegorz Turlejski Copyright © 2011 All Rights Reserved!
Projekt i wykonanie: Grzegorz Turlejski.